مراسم جشن تکلیف در مسجد امام جعفر صادق در روز جمعه ساعت 3 تا 5 بگذار خواهد شد.

دانلو منابع دکلمه:

دانلود دکلمه

دانلود سخنرانی مقام معظم رهبری در جشن تکلیف سال 95:

سخنان رهبری در مورد تکلیف