ان شاالله ساعت حرکت بعد از هیات است.

دقیقا بعد از هیات حرکت می کنیم.

وسایل زیر را به همراه داشته باشید:

  1. لباس گرم
  2. کفش و لباس ورزشی مناسب
  3. ابزار یادداشت برداری
  4. هزینه اردو و رضایت نامه
  5. قران جیبی
  6. شام!