کار های انجام شده:

1- همخوانی حدیث کسا و تفسیر آن

2- انجام بازی های فکری و نیمه فیزیکی 

3-مشخص کردن اهداف حلقه توسط آقای علی کریمیان
موفق و پیروز باشید ...