🚩گزارش هفتگی🚩

"جهاد در راه خدا فقط به این نیست که تفنگ به دست شویم و برویم سوریه و بشیم مدافع حرم همین جا داخل شهربابک،داخل مسجد،همین ساعت،همین لحظه، می توان یک مجاهد شد.انجام تکالیف الهی و ترک محرمات هم یک جهاد است چرا راه دور بریم.

اما مهم ترین فعالیتی که می توانیم داشته باشیم،فعالیت در حوزه ی فرهنگی است،چیزی که دشمن می خواهد،به گناه کشیدن جوانان است تا بتواند به راحتی بر ایران غلبه کند.دشمن می داند که نمی تواند بر ایمان غلبه کند برای همین می خواهد وارد جنگ نرم شود..."

متن بالا جمع بندی بحث بخش اول حلقه بود اما کار بخش اول با بازی "نکیر_منکر و میت" وبا پذیرایی به پایان رسید.

و اما بخش دوم حلقه...

بخش دوم حلقه،در خدمت آقای احمد غلامی بودیم

ایشان مقداری از اوضاع سوریه شرح دادند و گفتند که در حالحاضر،سوریه نیاز به کمک مالی دارد و...

یا علی و پایان گزارش