بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه رو ساعت ۵:۳۰ شروع کردم و همون رسم همیشگی.بعد انجام کار های معمول به نفر اولی که قرار بود ارائه بده(یعنی ابوالفضل ضیا الدینی) گفتم که بیاد و ارائه بده.

یه مدت صبر کردیم تا هادی قاسمیان بیاد اما بعد از مدتی نه تنها نیومد بلکه سالاری رو با یکم تأخیر فرستاد،سالاری گفت که هادی قاسمیان نمیاد بعدش به من گفت که ارائه بدم.برا همین خودم (که نفر دومی بودم  که باید ارائه میدادم)اومدم و ارائه دادم.

بعدم رفتیم پارک تا بازی کنیم بعد از بازی هم برگشتیم مسجد.